Geen producten (0)

PRIVACYBELEID BLiiNKT (For English click here)

Versie 4.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 december 2018.

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bliinkt. Wees je ervan bewust dat Bliinkt niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Bliinkt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Esther is de Functionaris Gegevensbescherming van Bliinkt, bereikbaar via info@bliinkt.nl.


Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bliinkt of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bliinkt verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Bliinkt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bliinkt.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Bliinkt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen..

Bliinkt bewaart bovengenoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar i.v.m. fiscale verplichtingen bij het bijhouden van administratie van debiteuren, crediteuren, klanten of afnemers.

Bliinkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bliinkt.nl

Communicatie
Wanneer je mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bliinkt of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Bliinkt gebruikt alleen technische, functionele cookies. en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. BLiinkt gebruikt hiervoor Google Analytics waarmee Bliinkt een bewerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Het IP-adres is gemaskeerd, gegevens delen is uitgezet en Bliinkt gebruikt geen andere diensten met de Google Analytics cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De persoonsgegevens wordten uitsluitend met derden gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bliinkt. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bliinkt.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bliinkt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: .https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Bliinkt
T   +31 6 82439459
info@bliinkt.nl

 

PRIVACY POLICY BLIINKT


Version E 1.0 (English translation-Dutch text is binding)

This page is last modified on August 14 2019.

We are aware and appreciate that you trust us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we let you know what information we collect when you use our website, why we collect this information and how we use it to improve your user experience. In this way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of Bliinkt. Be aware that Bliinkt is not responsible for the privacy policy of other sites and sources.
By using this website you agree to the privacy policy.

Bliinkt respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Esther is the Data Protection Officer of Bliinkt, you can contact her via info@bliinkt.nl.

 

Use of our services
When you make use of one of our services, we ask you to provide personal information. These data are used to perform the service. The data are stored on Bliinkt's own secure servers or those of a third party. We will not combine these data with other personal data that we have. Below you will find an overview of the personal data that we process:

- First and last name
- Sex- Address data
- Telephone number
- E-mail address
- Information about your activities on our website
- Bank account number 

Bliinkt processes your personal data with the following goals: 

- Handling your payment
- Being able to call or email you if this is necessary to be able to perform our services
- Offer you the option to create an account
- To deliver goods and services to you
- Bliinkt also processes personal data if we are legally obliged to do so.


Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without that permission, please contact us via info@bliinkt.nl and we will remove this information. Bliinkt does not take decisions, based on automated processing, on matters that can have (significant) consequences for people. Bliinkt does not store the aforementioned personal data for longer than strictly necessary to realize the purposes for which your data are collected. We use a retention period of seven years due to tax obligations when keeping records of debtors, creditors, customers or buyers. Bliinkt takes the protection of your data very serious and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact us via info@bliinkt.nl.

Communication
When you send mail or other messages to us, we may save those messages. Sometimes we ask you for your personal information that is relevant to the situation. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on Bliinkt's own secure servers or those of a third party. We will not combine these data with other personal data that we have. 

Cookies
Bliinkt uses only technical, functional cookies. and analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use this to optimize our website. For this, BLiinkt uses Google Analytics with which Bliinkt has concluded an editing agreement. The IP address is masked, data sharing has been disabled and Bliinkt does not use any other services with the Google Analytics cookies. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser. 

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this privacy policy unless we have obtained your permission in advance. 

Third parties
The personal data are only shared with third parties if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation. 

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.


Choices for personal data
You have the right to view, amend or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Bliinkt.You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@bliinkt.nl. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to you as quickly as possible, but in any case within four weeks. Bliinkt also wishes to point out that you have the option to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link:

https: //autoriteitpersongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persongegevens/tip-ons. 

Adjust/unsubscribe newsletter service
At the bottom of every mailing you will find the option to adjust your data or to unsubscribe. 

Disable cookies
Most browsers are set by default to accept cookies, but you can set your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some functions and services on our and other websites will not function correctly if cookies are disabled in your browser. 

Questions and feedback
We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have questions about this privacy policy, you can contact us: 
BliinktT +31 6 82439459
M info@bliinkt.nl

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.