Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN (For English click here)

Versie 5.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 april 2020

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 - Betaling

Artikel 12 - Klachtenregeling

Artikel 13 - Geschillen

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken  door de ondernemer worden geleverd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: n.v.t.;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bliinkt
Amsterdam
Nederland
Mail:                   info@bliinkt.nl
KvK-nummer:   72997915

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar de ondernemer.  De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. ls de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld na ontvangst van het geretourneerde product mits aan de voorwaarden zoals vermeld onder retouren is voldaan.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Bij betaling van het product d.m.v. overboeking dient het de door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 7 dagen  na het sluiten van de overeenkomst.
  Het gekochte product wordt gereserveerd totdat de bataling is ontvangen. Als de betaling onverhoopt niet binnen 7 dagen kan plaatsvinden kan de betalinsgtermijn op verzoek per e-mail worden verlengd. Als betaling niet binnen deze (verlengde) periode is ontvangen wordt de aankoop geannuleerd.
 2. De klant is gerechtigd om de order binnen bovengenomede periode, zonder opgaaf van redenen kosteloos te annuleren. Dit kan per e-mail . De annulering wordt per e-mail bevestigd. Mocht het product al zijn verzonden zijn de retourvoorwaarden van toepassing.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Open het formulier hier

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS


Version E 2.0
This page was last modified on April 15, 2020
Dutch text is binding


Index

Article 1 - Definitions 

Article 2 - Identity of the entrepreneur 

Article 3 - Applicability 

Article 4 - The offer 

Article 5 - The agreement 

Article 6 - Right of dissolution 

Article 7 - Obligations of the customer during the cooling-off period 

Article 8 - Exercise of the right of dissolution by the customer and costs  thereof 

Article 9 - Obligations of the entrepreneur in case of dissolution 

Article 10 - Delivery and execution 

Article 11 - Payment 

Article 12 - Complaints 

Article 13 - Disputes 

Article 14 - Additional or different provisions

 

Article 1 - Definitions 
The following definitions apply in these terms and conditions:

 1.Additional agreement: an agreement whereby the customer acquires products in connection with a distance agreement and these goods are supplied by the entrepreneur;
2.Cooling-off period: the period within which the customer can make use of his right of dissolution;
3.Customer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
4.Day: calendar day;
5.Digital content: data that is produced and delivered in digital form;
6.Duration agreement: n.a.
7.Sustainable data carrier: any tool - including e-mail - that enables the customer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that future consultation or use during a period that is tailored to the purpose for which the information is intended and which allows unaltered reproduction of the stored information;
8.Right of dissolution: the possibility for the customer to cancel the distance agreement within the cooling-off period;
9.Entrepreneur: the natural or legal person who offers products to customers remotely;
10.Distance agreement: an agreement that is concluded between the entrepreneur and the customer within the framework of an organized system for distance selling of products whereby, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive or joint use was made becomes of one or more techniques for distance communication;
11.Model form for cancellation: the European model form for cancellation included in Appendix I of these terms and conditions. Annex I does not have to be made available if the customer has no right of dissolution with regard to his order;
12.Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the customer and trader having to come together in the same room at the same time.

 Article 2 - Identity of the entrepreneur 

Bliinkt 
AmsterdamThe Netherlands 
Mail: info@bliinkt.nl 
Chamber of Commerce number: 72997915 

Article 3 - Applicability

1.These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract concluded between the entrepreneur and the customer.
2.Before the distance agreement is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the customer. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will indicate before the distance agreement is concluded, how the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the customer.
3.If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the customer electronically in such a way that the customer can store it in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the distance contract is concluded where the general terms and conditions can be read electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the customer.
4.In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting terms and conditions the customer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him .   

Article 4 - The offer
 

1.If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
2.The offer contains a complete and accurate description of the products, offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the customer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products, services and/or digital content offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur
.3.Each offer contains such information that it is clear to the customer what rights and obligations are attached to accepting the offer.

Article 5 - The agreement 

1.The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time the customer accepts the offer and meets the corresponding conditions
.2.If the customer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the entrepreneur has not confirmed receipt of this acceptance, the customer can terminate the agreement.
3.If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the customer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
4.The entrepreneur can - within the law - inform himself if the customer can meet his payment obligations, as well as of all those facts and factors that are important for a sound conclusion of the distance agreement. If on the basis of this investigation the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
5.The entrepreneur will send the following information to the customer at the latest on delivery of the product, service or digital content, in writing or in such a way that it can be stored by the customer in an accessible manner on a durable medium:
6.the address of the establishment of the entrepreneur where the customer can go with complaints;
7.the conditions under which and the way in which the customer can exercise the right of dissolution, or a clear statement regarding the exclusion of the right of dissolution;
8.the information about guarantees and existing service after purchase;
9.the price including all taxes of the product; where applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or implementation of the distance agreement;10.if the customer has a right of dissolution, the model form for dissolution.

Article 6 - Right of dissolution For products: 

1.The customer can terminate an agreement regarding the purchase of a product during a cooling-off period of at least 14 days without giving reasons. The entrepreneur may ask the customer about the reason for dissolution, but not oblige him to state his reason (s).
2.The cooling-off period referred to in paragraph 1 starts on the day after the customer, or a third party designated by the customer in advance, who is not the carrier, has received the product, or: 

Article 7 - Obligations of the customer during the cooling-off period 

1.During the cooling-off period, the customer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent that is necessary to determine the nature and characteristics of the product. The basic principle here is that the customer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
2.The customer is only liable for value reduction of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in paragraph 1.3.The customer is not liable for value reduction of the product if the entrepreneur has not provided him with all legally required information about the right of dissolution before or at the conclusion of the agreement.

 Article 8 - Exercise of the right of dissolution by the customer and costs thereof 

1.If the customer makes use of his right of dissolution, he must report this to the entrepreneur within the dissolution period by means of the model dissolution form or in another unambiguous manner.
2.As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the customer returns the product to the entrepreneur. The customer has in any case observed the return period if he returns the product before the cooling-off period has expired.
3.The customer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in its original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
4.The risk and burden of proof for the correct and timely exercise of the right of dissolution lies with the customer.
5.The customer bears the direct costs of returning the product. If the entrepreneur has not reported that the customer must bear these costs or if the entrepreneur indicates to bear the costs himself, the customer does not have to bear the costs for return.
6.If the customer makes use of his right of dissolution, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

Article 9 - Obligations of the entrepreneur in case of dissolution 

1.If the entrepeneur makes it possible for the customer to withdraw electronically, he will immediately send a confirmation of receipt after receiving this notification.
2.The entrepreneur reimburses all payments made by the customer, including any delivery costs charged by the entrepreneur for the returned product, without delay after receipt of the returned product. Provided that the conditions as stipulated in our return policy have been met.
3.The entrepreneur uses the same payment method that the customer used for reimbursement, unless the customer agrees to a different method. The reimbursement is free of charge for the customer.
4.If the customer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the entrepreneur does not have to pay back the additional costs for the more expensive method.

 Article 10 - Delivery and implementation 

1.The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products.
2.The place of delivery is the address that the customer has made known to the entrepreneur.
3.With due observance of what is stated about this in Article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders with due speed, though at the latest within 3 days. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the customer will be notified of this no later than 3 days after he has placed the order. In that case, the customer has the right to terminate the contract without costs.
4.After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately refund the amount that the customer has paid.
5.The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the customer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless explicitly agreed otherwise 

Article 11 - Payment 

1.In case of payment for the product by means of fund transfer the amount owed by the customer must be paid within 7  days after purchase date. The purchased item is reserved until payment is received.If tthe payment for any reason cannot be made within 7 days, extension of the period can be granted uponrequest by the customer via e-mail. If the payment of the order is not received within the standard or agreed period, the order will be cancelled.
2. Customer is allowed, without stating any reason, to cancel the order free of charge. This can be done via e-mail. A confirmation will be send by e-mail. If the order has already been sent, the return policy applies.
3.The customer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or specified to the entrepreneur.

 Article 12 - Complaints 

1.The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and deals with complaints under this procedure.
2.Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within a reasonable time after the customer has found the defects.
3.Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within a period of 14 days with a message of receipt and an indication when the customer can expect a more detailed answer.4.The customer must at least give the entrepreneur 4 weeks to resolve the complaint in mutual consultation. After this period a dispute will arise that is subject to the dispute settlement procedure. 

Article 13 - Disputes 

1.Agreements between the entrepreneur and the customer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law.  

Article 14 - Additional or different provisions 

Additional or deviating provisions from these general terms and conditions may not be to the detriment of the customer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored in an accessible manner on a durable medium.   

Annex I: Model form for dissolution 

Open the form here 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.