Geen producten (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen producten (0)

VINTAGE COSTUME JEWELRY (For English click here)


Op deze site vind je vintage sieraden, of specifieker, vintage costume jewelry uit de 20e eeuw.

Misschien heb je wel eens gehoord van Coro of Trifari, Napier, Monet, Kramer? Of natuurlijk heb je  gehoord van Coco Chanel, één van de eersten die costume jewelry introduceerden in de modewereld, en Yves Saint Laurent, of Kenneth Jay Lane? En zo kan ik nog wel uren doorgaan. De namen zijn divers en de verhalen erachter groot!
 

Wat is nu vintage? Iets is vintage als het een item betreft uit een bepaalde periode en kenmerkend is voor die periode. En het woord vintage zegt iets over de leeftijd van de sieraden. De meeste items zullen stammen uit de jaren ’30 tot de jaren ’80. Maar grofweg kun je het houden op minder dan 100 en meer dan 20/25 jaar oud. Over het algemeen zijn vintage items gebruikte items. Je kunt er dan ook in principe vanuit gaan dat een vintage sieraad al een leven achter de rug heeft!
 

En costume jewelry? De benaming costume jewelry zegt iets over het soort sieraad. Costume jewelry betekent simpelweg sieraden gemaakt van ‘niet-waardevolle’ materialen bijvoorbeeld onedele metalen, imitatieparels en -edelstenen en andere materialen als bijvoorbeeld glas, plastic en bakeliet. Veelal op grote schaal vervaardigd en over het algemeen betaalbaar voor iedereen. Een goed alternatief voor fine jewelry. Costume jewelry bestond al in de oudheid, echter, nog niet de term. Deze kwam pas in gebruik in de 20e eeuw. Het begon bij de grote ontwerpers als Chanel. Zij wilden passende sieraden bij hun creaties en ontwierpen deze zelf.

 

Veel sieraden zijn gesigneerd en dragen de naam van bedrijf of ontwerper. Op deze site vind je gesigneerde sieraden, maar ook ongesigneerde, puur omdat ik houd van sieraden met een verhaal en een geschiedenis. Van sieraden die een tweede leven verdienen.

 

En verder
Waar in beginsel costume jewelry nog gericht was op het namaken van echte juwelen, vond de echte opgang én acceptatie van costume jewelry plaats vanaf de tweede helft van de jaren '20. Toen werden sieraden ontworpen passend bij de Parijse haute couture om te worden gedragen op de catwalk. Couturiers als Chanel, Lanvin, Schiaparelli, ontwierpen samen met de paruriers (de vakbekwame en talentvolle makers!) de meest geweldige en extravagante sieraden waarbij zij niet werden belemmerd door financiële middelen. De materialen waren vele malen goedkoper dan wanneer een echt juweel moest worden ontworpen en de fantasie kon de vrije loop worden gelaten.

Vanuit Amerika werden de ontwikkelingen in Europa, waar veranderingen al volop aan de gang waren en designers al veel invloed uitoefenden op het modebeeld, op de voet gevolgd, en de costume jewelryproductie nam een vlucht vanaf de jaren dertig. Er kwamen meer bedrijven op de markt waardoor het aanbod groter en gevarieerder werd. Maar ook speelden verschillende ontwikkelingen een rol. Ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de industriële revolutie waarbij simpelere, snellere en goedkope productiemogelijkheden beschikbaar kwamen, maar dus ook veranderingen in de tijdsgeest, het modebeeld.

Het besef dat deze sieraden een belangrijke rol hebben gespeeld en nog spelen in de sieradenwereld is langzaam aan het opkomen. Costume jewelry uit de vorige eeuw is zelfs zo populair dat ze wordt verzameld. De designerstukken, zeker de oudere, zijn vaak extreem prijzig en in goede conditie lastig vindbaar. Júíst omdat het een sieraad van niet-waardevolle materialen betrof werd er vaak onzuiniger mee omgesprongen. De prijs van deze gewilde stukken kan soms zelfs dicht in de buurt komen van die van echte juwelen. En dat is precies de reden dat er talloze ‘fakes’ te koop zijn. Dit geldt tegenwoordig zelfs al voor de relatief goedkopere costume jewelry.

De meest schaarse, gewilde verzamelstukken zul je niet (vaak) vinden op deze site. Simpelweg zoals gezegd vanwege het feit dat ze extreem prijzig zijn en best lastig vindbaar, zeker in goede conditie. Maar, omdat ze zo geweldig zijn kun je er wel op deze site regelmatig wat over lezen.

Tot zover over vintage costume jewelry. Wil je meer weten over vintage costume jewelry, kijk dan eens in de bibliografie.


VINTAGE COSTUME JEWELRY

On this site you will find vintage jewelry, or more specifically, vintage costume jewelry from the 20th century.

Perhaps you've heard of Coro or Trifari, Napier, Monet, Kramer? Of course have you heard of Coco Chanel, one of the first to introduce costume jewelry to the fashion world, and Yves Saint Laurent, or Kenneth Jay Lane? And so on and so on. The names are diverse and the stories behind them great!

Well, what is vintage? Something is considered vintage if it concerns an item from a certain period and is characteristic for that period. And the word vintage indicates something about the age of the jewelry. Most items will date from the 30s to the 80s. But roughly you can keep it at less than 100 and more than 20/25 years old. In general, vintage items are used items. You can therefore in principle assume that a vintage piece of jewelry has already had a life behind it!

And costume jewelry? The name costume jewelry says something about the type of jewelry. Costume jewelry simply means jewelry made from 'non-precious' materials, for example base metals, imitation pearls and -gemstones and other materials such as glass, plastic and bakelite. Often manufactured on a large scale and affordable for everyone. A good alternative to fine jewelry. Costume jewelry already existed in antiquity, however, not yet the term. This only came into use in the 20th century. It started with the great designers like Chanel. They wanted matching jewelry for their creations and designed it themselves.

 Many jewelry is signed and bear the name of a company or designer. On this site you will find signed jewelry, but also unsigned, purely because I love jewelry with a story and a history and jewelry that deserves a second life.

What’s more
Whereas in principle costume jewelry was still focused on imitating real jewelry, the real rise and acceptance of costume jewelry took place from the second half of the 1920s. At that time jewelry was designed to match Parisian haute couture to be worn on the catwalk. Couturiers such as Chanel, Lanvin, Schiaparelli, together with the paruriers (the skilled and talented jewelry makers!)designed the most amazing and extravagant jewelry since they were not hindered by financial limitations. The materials were many times cheaper than needed if a real jewel had to be designed and the imagination could be given free rein. 

From America, developments in Europe, where changes were already in full swing and designers were already exerting a great deal of influence on fashion, were closely monitored, and costume jewelry production took off from the 1930s. More companies entered the market, making the range larger and more varied. But different developments also played a role. Developments such as the industrial revolution in which simpler, faster and cheap production options became available, but also changes in the spirit of the times, the fashion image. 

The realization that these jewelry have played an important role and still play in the jewelry world is slowly emerging. Costume jewelry from the last century is so popular that it is collected. The designer pieces, especially the older ones, are often extremely expensive and difficult to find in good condition. Because it was a piece of jewelery made of non-valuable materials, it was often handled in a less careful way. The price of these sought-after pieces can sometimes even come close to that of real jewelry. And that is precisely the reason that there are countless "fakes" for sale. Nowadays this even applies to the relatively cheaper costume jewelry. 

You will not (often) find the most scarce, sought-after collectibles on this site. Simply as said, due to the fact that they are extremely pricey and quite difficult to find, certainly in good condition. But, because they are so great, you can read about them regularly on this site. 

So far about vintage costume jewelry. If you want to know more about vintage costume jewelry, take a look at the bibliography.

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.